Перейти до вмісту
Головна Сторінка » Публічна оферта

Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ЩОДО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ПОЖЕРТВИ

Ця публічна оферта щодо надання благодійної пожертви (далі за текстом – «Публічна оферта») є пропозицією Громадської організації «Зграя ЮА», код ЄДРПОУ 44890386, що знаходиться за адресою: Україна, 02147, місто Київ, Русанівська набережна, будинок 10, квартира 89 (далі за текстом – «Громадська організація»), в особі керівника Таліновської Євгенії Борисівни, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі за текстом – «Благодійник»), укласти договір благодійної пожертви (далі за текстом – «Договір») на умовах, зазначених у цій Публічній оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.
1. Терміни та визначення

Публічна оферта – чинна пропозиція Громадської організації, розміщена у мережі інтернет на Сайті Громадської організації, про надання благодійного пожертвування, адресована невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб – Благодійникам. Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Громадської організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський поточний рахунок Громадської організації. Благодійна пожертва – добровільна безоплатна передача Благодійником засобів у власність Громадської організації для наступного використання для досягнення цілей діяльності Громадської організації, передбачених Статутом, відповідно до Публічної оферти та Закону України «Про громадські об’єднання». Благодійник – дієздатна фізична або юридична особа, яка акцептувала цю Публічну оферту. Сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://zgraya-help.com/ , яка є офіційним джерелом інформування про діяльність Громадської організації та використання коштів благодійних пожертв.

2. Предмет Договору

2.1. Благодійник безоплатно та безповоротно передає як добровільну благодійну пожертву у власність Громадської організації грошові кошти на забезпечення статутної діяльності Громадської організації, а Громадська організація приймає таку благодійну пожертву та зобов’язується використовувати її для проведення власної благодійної діяльності відповідно до Статуту та законодавства України.

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором є пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.3. Обсяг та розмір благодійної пожертви Благодійник визначає самостійно на власний розсуд.

2.4. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін.

 3. Акцепт Публічної оферти

3.1. Акцептом Публічної оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Громадській організації грошових коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 5.1. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Громадської організації.

3.2. Акцептом Публічної оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Публічної оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору.

3.3. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Громадська організація, якщо такі витрати стягуються з Громадської організації. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Громадською організацією на адміністративні витрати Громадської організації в розмірі не більшому, ніж зазначений в чинному законодавстві України.

3.4. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Публічної оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Публічної оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.
 

4. Діяльність Громадської організації

4.1. Громадська організація здійснює благодійну діяльність у сфері сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану, а саме: у сфері надання допомоги Збройним Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним (спеціальним) органам, органам цивільного захисту, добровольчим формуванням територіальних громад, іншим особам, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави, а також особам, які постраждали чи можуть постраждати від такої збройної агресії, а також проводить інші види благодійної діяльності, відповідно до свого Статуту.

4.2. Діяльність Громадської організації не має на меті отримання прибутку.

4.3. Статут Громадської організації, інформація про його роботу та звіти про результати діяльності розміщені на Сайті.
 

5. Внесення пожертви

5.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або перерахування грошових коштів на поточний рахунок Громадської організації через установи банків. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Громадською організацією не обмежується.

5.2.  Способи внесення благодійної пожертви:
– одноразовий платіж;
– підписка, яка передбачає щомісячні регулярні платежі у визначеній сумі, що обирається з поміж запропонованих варіантів для підписки.
Підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси банку Благодійника.

5.3. Благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Громадською організацією для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Громадської організації відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви. Благодійник також має право звернутися до Громадської організації щодо визначення конкретної мети відповідно до напрямів діяльності та благодійних програм Громадської організації шляхом укладання із Громадською організацією окремого договору щодо надання благодійної пожертви.

5.4. Внесені благодійні пожертви використовуються Громадською організацією у порядку їх надходження.

5.5. Протягом 48 годин після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Громадської організації Благодійник може звернутися до Громадської організації щодо питання повернення коштів пожертви у зв’язку з їхнім помилковим перерахуванням або іншими причинами. Після завершення цього терміну благодійна пожертва вважається безповоротною та не повертається Громадською організацією, окрім випадків, коли таке повернення вимагається законодавством України або іншим чином передбачено цією Офертою. Якщо пожертва була внесена на рахунок Громадської організації без ідентифікації платника і Громадська організація не може ідентифікувати Благодійника пожертви, така пожертва Громадській організації не повертається.
 

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Громадська організація зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності до законодавства України та лише в межах своєї статутної діяльності.

6.2. Громадська організація має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Громадською організацією. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Громадською організацією статутної діяльності.

6.3. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Громадська організація розміщує на Сайті щомісячні фінансові звіти про використання таких коштів. За запитом Благодійника Громадська організація може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами.

6.4. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує свою дієздатність, добровільність укладання правочину, та що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

 7. Згода на обробку персональних даних

7.1. Шляхом акцептування Публічної оферти Благодійник надає Громадській організації згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім’я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Громадської організації через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Громадська організація зобов’язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

7.2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація, у разі її надання Громадській організації, може бути використана Громадською організацією для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому числі електронних. При цьому, Громадська організація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.
 

8. Заключні положення 

8.1. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту розміщення її на Сайті Громадської організації. Ця Публічна оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Громадською організацією у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

Громадська організація «Зграя ЮА»

Код ЄДРПОУ 44890386

Місцезнаходження: Україна, 02147, місто Київ, Русанівська набережна, будинок 10, квартира 89

Неприбуткова організація згідно рішення: 2226534600084 від 19.05.2022 р.

Банківські реквізити:

Рахунок: UA573077700000026007111144250
Банк отримувача: А-банк
МФО: 307770

Ел. пошта: [email protected]
Тел.: +380932260816